eHerkenning aanvragen

Hoe vraagt u eHerkenning aan? Waar moet u rekening mee houden en hoe bereidt u zich het beste voor? Het proces om eHerkenning aan te vragen bestaat uit verschillende stappen. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Uitgeschreven tekst

Als u eHerkenning heeft, logt u met 1 inlogmiddel veilig in bij meer dan 500 overheidsorganisaties. De gegevens die u daarbij uitwisselt, moeten goed beschermd worden. Daarom is zorgvuldigheid van groot belang, ook als u eHerkenning aanvraagt. Zowel het bedrijf dat de aanvraag doet als de persoon die gaat inloggen, worden in verschillende stappen gecontroleerd. Daarna profiteert u onbezorgd van het gemak en de betrouwbaarheid van eHerkenning.

Om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om u vooraf een paar dingen te bedenken. Waarvoor wilt u eHerkenning gebruiken? Wilt u uw btw-aangifte indienen? Een medewerker ziekmelden? Een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen?

Afhankelijk van het gebruik heeft u voor eHerkenning een bepaald betrouwbaarheidsniveau nodig. Niveau EH3 wordt steeds vaker vereist. Met een middel op een hoger niveau kunt u altijd inloggen op een dienst die een lager niveau vereist, mits u de juiste machtiging heeft.

Een machtiging is nodig zodat organisaties zeker weten dat alleen geautoriseerde medewerkers bepaalde zaken online mogen regelen. Diegene die in uw bedrijf tekenbevoegd is volgens het handelsregister van de KVK kan daarvoor goedkeuring geven. Soms zijn dat meerdere personen. Zij moeten mogelijk ook tekenen.

Zorg in ieder geval dat als u eHerkenning aanvraagt, u het volgende bij de hand hebt:

bedrijfsgegevens zoals bekend bij de KVK,
de persoons- en contactgegevens van degenen voor wie u eHerkenning aanvraagt, en
een kopie identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigers.

U vraagt eHerkenning aan bij 1 van de erkende leveranciers. Zij zijn door de overheid erkend en voldoen allemaal aan dezelfde eisen om eHerkenning aan te bieden.

Meer weten? Bekijk dan het stappenplan en het leveranciersoverzicht op eHerkenning.nl. Daar vindt u ook informatie over de betrouwbaarheidsniveaus en het machtigen van anderen, zoals intermediairs.

eHerkenning. Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar.

English transcription

With eHerkenning, you can log in securely to over 500 public services using just a single login mean.

The information that is exchanged, needs to be well-protected. That is why prudence is of the utmost importance. This goes for when you apply for eHerkenning, too.

Both the company putting in the request, as the person who will be logging in, will be checked in multiple stages. After that, you will benefit from the ease and reliability of eHerkenning.

In order to make your application process as wasy as possible, it is important to think about a couple of things in advance: What do you want to use eHerkenning for? Do you want to file your tax-returns? Call an employee in sick? Ask for a conduct of good behavior?

Depending on the use of eHerkenning, you will need a certain level of assurance. Level EH3 is needed more and more frequently. With a means on a higher level, you can always log into a service that requires a lower level. That is, if you have the right legal authorization.

A legal authorization is needed so that organisations are certain that only authorized employees are allowed to take care of certain online business.

The person in your company that is authorized to sign according to the trade register of the Chamber of Commerce, can authorize this. Sometimes, this contains more than one person. If so, all other authorized persons are required to sign as well.

Make sure that, when you apply for eHerkenning, you have the following things at hand:
- Corporate information as known at the Chamber of Commerce,
- Personal and contact details of the persons you are applying for eHerkenning,
- A copy of an identity document of the legal representatives.


You can apply for eHerkenning with one of the approved suppliers. They have been approved by the government and all meet the same standards required to offer eHerkenning.

Want to know more? Take a look at the step-by-step plan and the supplliers list on eHerkenning.nl. Here, you will also find information about the levels of assurance and authorizing others, such as intermediaries.

eHerkenning. Indispensable soon, available now.

Stappenplan eHerkenning aanvragen

Onderstaand stappenplan leidt u door de belangrijkste aspecten. Het daadwerkelijk aanvragen van eHerkenning regelt u bij één van de erkende eHerkenning leveranciers.

Wilt u direct eHerkenning aanvragen bij een erkende leverancier? Maak uw keuze met behulp van het leveranciersoverzicht.

Let op:
Voor het aanvragen van eHerkenning moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Heeft u enkel en alleen eHerkenning nodig om aangifte te doen via Mijn Belastingdienst Zakelijk, dan kunt u gebruik maken van de Compensatieregeling. Op de website van RVO vindt u meer informatie.
  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van eHerkenning ongeveer 0 - enkele dagen;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, zorg dan voor alle benodigde informatie voor uw aanvraag en houdt ook dan rekening met de levertijden.
  • Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen. Zo moet uw organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning aan te kunnen schaffen. Bij het verwerken van aanvragen EH3 moeten de leveranciers van eHerkenning verplicht allerlei controles doen op deze gegevens, zoals fysieke of elektronische identificatie en het vaststellen van de bevoegdheid. De verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenning tijdig aan. Kijk goed naar onderstaand stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

Stap voor stap eHerkenning aanvragen

Stap 2: Gaan meerdere personen in uw organisatie eHerkenning gebruiken?

Stap 3: Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u of uw medewerker(s) nodig om in te loggen?

Stap 4: Wilt u of uw medewerker(s) nog bij andere organisaties inloggen?

Stap 5: Wie machtigt u voor welke dienst?

Stap 6: Bent u zelf tekenbevoegd volgens het Handelsregister?

Stap 7: Kies een leverancier en vraag eHerkenning aan

Stap 8: Einde van het stappenplan