Openbare bijeenkomst Set van Eisen bedrijvendomein

15 juni 2018

De (toekomstige) Wet digitale overheid biedt de basis voor erkenning van partijen die een rol willen spelen in de authenticatie van bedrijven en organisaties in het publieke domein. Aan het proces van erkenning en aan erkende diensten zullen eisen worden gesteld. In dat kader vindt op maandag 2 juli een openbare bijeenkomst plaats om in te gaan op deze eisen. De bijeenkomst is bedoeld voor alle partijen die de intentie hebben om in de toekomst erkend te worden. Aanmelden is vereist.

Wet digitale overheid: eisen aan erkenning en erkende diensten

De Wet digitale overheid (hierna: Wdo) heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid (zie nadere informatie op de website www.digitaleoverheid.nl). De Wdo legt onder meer regels op aan de bij bedrijfs- en organisatiemiddelen betrokken partijen. Deze partijen moeten erkend worden door de minister van BZK alvorens ze in het publieke domein hun diensten mogen aanbieden.

De eisen die gelden voor het bedrijvendomein zijn vastgelegd in een aantal artikelen in de Wdo. Aan het indienen van een aanvraag tot erkenning en aan erkende diensten worden nadere regels gesteld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarnaast is er een (nog op te stellen) ministeriële regeling, waarin nadere regels worden gesteld aan een aantal aspecten uit de AMvB.

De Set van Eisen - die onderwerp is van deze openbare bijeenkomst - vormt de bijlage van de ministeriële regeling. Indien een partij erkend wil worden zal deze bij het indienen van een aanvraag een certificaat van conformiteit op moeten leveren, waarmee de partij aantoont aan de eisen te voldoen (bekijk het schema van de Wdo en de Set van Eisen).

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om de Set van Eisen bij de deelnemers inhoudelijk te toetsen op de volgende aspecten: begrijpelijkheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid.

Doelgroep van de bijeenkomst

De uitnodiging is gericht aan partijen die de intentie hebben om in de toekomst erkend te worden voor één of meer van de volgende rollen: Authenticatiedienst, Middelenuitgever, Machtigingsdienst en/of Ontsluitende dienst. Voor deelname wordt met name gezocht naar personen die deskundig zijn op dit vakgebied en een functie hebben als, bijvoorbeeld, architect of security officer. 

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt op maandag 2 juli van 10:00 – 12:00 plaats in Den Haag.

Proces van aanmelden

Aanmeldingen kunnen per mail gericht worden aan Flori Spoelstra. Verzoek om in de mail te vermelden wie deelneemt aan de bijeenkomst met de bijbehorende functietitel(s). Na aanmelding wordt de Set van Eisen per mail verstuurd.