Applying for eHerkenning

How do you apply for eHerkenning? What should you consider and what is the best way to make preparations? The process for applying for eHerkenning consists of several steps. View the video below for more information.

Uitgeschreven tekst

Als u eHerkenning heeft, logt u met 1 inlogmiddel veilig in bij meer dan 500 overheidsorganisaties. De gegevens die u daarbij uitwisselt, moeten goed beschermd worden. Daarom is zorgvuldigheid van groot belang, ook als u eHerkenning aanvraagt. Zowel het bedrijf dat de aanvraag doet als de persoon die gaat inloggen, worden in verschillende stappen gecontroleerd. Daarna profiteert u onbezorgd van het gemak en de betrouwbaarheid van eHerkenning.

Om uw aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het verstandig om u vooraf een paar dingen te bedenken. Waarvoor wilt u eHerkenning gebruiken? Wilt u uw btw-aangifte indienen? Een medewerker ziekmelden? Een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen?

Afhankelijk van het gebruik heeft u voor eHerkenning een bepaald betrouwbaarheidsniveau nodig. Niveau EH3 wordt steeds vaker vereist. Met een middel op een hoger niveau kunt u altijd inloggen op een dienst die een lager niveau vereist, mits u de juiste machtiging heeft.

Een machtiging is nodig zodat organisaties zeker weten dat alleen geautoriseerde medewerkers bepaalde zaken online mogen regelen. Diegene die in uw bedrijf tekenbevoegd is volgens het handelsregister van de KVK kan daarvoor goedkeuring geven. Soms zijn dat meerdere personen. Zij moeten mogelijk ook tekenen.

Zorg in ieder geval dat als u eHerkenning aanvraagt, u het volgende bij de hand hebt:

bedrijfsgegevens zoals bekend bij de KVK,
de persoons- en contactgegevens van degenen voor wie u eHerkenning aanvraagt, en
een kopie identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordigers.

U vraagt eHerkenning aan bij 1 van de erkende leveranciers. Zij zijn door de overheid erkend en voldoen allemaal aan dezelfde eisen om eHerkenning aan te bieden.

Meer weten? Bekijk dan het stappenplan en het leveranciersoverzicht op eHerkenning.nl. Daar vindt u ook informatie over de betrouwbaarheidsniveaus en het machtigen van anderen, zoals intermediairs.

eHerkenning. Straks onmisbaar, nu verkrijgbaar.

English transcription

With eHerkenning, you can log in securely to over 500 public services using just a single login mean.

The information that is exchanged, needs to be well-protected. That is why prudence is of the utmost importance. This goes for when you apply for eHerkenning, too.

Both the company putting in the request, as the person who will be logging in, will be checked in multiple stages. After that, you will benefit from the ease and reliability of eHerkenning.

In order to make your application process as wasy as possible, it is important to think about a couple of things in advance: What do you want to use eHerkenning for? Do you want to file your tax-returns? Call an employee in sick? Ask for a conduct of good behavior?

Depending on the use of eHerkenning, you will need a certain level of assurance. Level EH3 is needed more and more frequently. With a means on a higher level, you can always log into a service that requires a lower level. That is, if you have the right legal authorization.

A legal authorization is needed so that organisations are certain that only authorized employees are allowed to take care of certain online business.

The person in your company that is authorized to sign according to the trade register of the Chamber of Commerce, can authorize this. Sometimes, this contains more than one person. If so, all other authorized persons are required to sign as well.

Make sure that, when you apply for eHerkenning, you have the following things at hand:
- Corporate information as known at the Chamber of Commerce,
- Personal and contact details of the persons you are applying for eHerkenning,
- A copy of an identity document of the legal representatives.


You can apply for eHerkenning with one of the approved suppliers. They have been approved by the government and all meet the same standards required to offer eHerkenning.

Want to know more? Take a look at the step-by-step plan and the supplliers list on eHerkenning.nl. Here, you will also find information about the levels of assurance and authorizing others, such as intermediaries.

eHerkenning. Indispensable soon, available now.

Step-by-step plan for applying for an eHerkenning login means

The step-by-step plan will guide you through the main aspects of the application process. By clicking on the ‘see’ buttons, you will receive more information about the relevant topic. You may request an eHerkenning login means from one of the six recognised suppliers.

Do you want to apply for a means with one of the suppliers right now? You can choose a supplier using the list of suppliers.

Please note:

You must complete a few important steps when applying for eHerkenning. The time needed to process your application depends on the information included in the Commercial Register about your organisation:

  • If you are the director or natural legal person of the applicant organisation and you are fully authorised to act on behalf of the organisation, the time needed to process your eHerkenning application is about 0 – a few weeks;
  • If your organisation has a complex management structure (with many and/or jointly authorised directors) or if several Chamber of Commerce numbers are involved for which eHerkenning must be requested, you should take into account a processing time of up to a few weeks in some instances.

In short, you should obtain information about eHerkenning in time and you should apply for it in time. Please take a good look at the step-by-step plan below to see what details you need for your application and contact the supplier in the event of a complex management structure and in the event of supply chain mandates.

View the overview of service providers and the levels they require.

Applying for eHerkenning step by step

Step 1: For which organisation do you want to use the eHerkenning login?

Step 2: Will multiple employees in your organisation be using eHerkenning?

Step 3: Which level of assurance do you need to log in to that organisation?

Step 4: Do you want to log in to other organisations?

Step 5: Who do you authorize for which online service?

Step 6: Do you have signing authority according to the Commercial Register?

Step 7: Choose a supplier and apply for eHerkenning

Step 8: End of step-by-step plan